Ney'den gelen ulvi sesi dinleyin...       Gümüş ney
Gümüş Ney
Gumus Ney
kamis
neyin tarihcesi
ney cesitleri
neydeki perdeler Hz. Mevlana
ney bakimi
ney susleme
ilahiler
  

 

                                                                         MEVLÂNA

                                                       MOLLA HÜNKÂR

                                    1207 - 1273  Hayatı - Şahsiyeti ve Eserleri

                                                                                       Yazan : SAİT SUNGUR

                  


                        Mevlevi tarikatı mensuplariyle
 halk arasında Molla Hünkâr diye anılan Mevlâna hakkında şimdiye
                        kadar yapılmış tetkikler pek fazla olmadığı gibi bunlar daha ziyade mistik bir görüşle yapılmış ve
                        Şark'ın bu büyük simasının sosyal sahadaki rolü etrafında geniş araştırmalara pek girişilmemiştir.
                       
                        Tarihin her çağı
 gözden geçirilse bazı cemiyetler siyasî ve sosyal olayların yönlendirmesiyle
                        benliklerini maddî hayatın üstündeki âleme vermişler ve bu âlemin verdiği teselli ile ıstıraplarının
                        az, çok hafiflediğini  duymuşlardır : Orta çağların Mısır'lıları Bizans'ın zalim idaresi altında bunalırken
                        yer yer  manastır ve  dünya hayatından el çekenler günden güne artmış ve yine aynı çağlarda,
                        Avrupa kavimlerinin Hun akınları karşısında şaşkın bir vaziyete girdikleri yıllarda Hıristiyanlık
                        âleminde aynı teselli kaynakları aranmağa başlanmıştır.Çinde Konfüçyüs, Hind'de Buda aynı şartlar                         altında ortaya çıkmışlardır.
                      
                        İşte, Anadolu Selçukî'leri de Moğol zulmü altında kıvranır ve bir takım manevî bozukluk havası içinde
                        kendine bir kurtuluş yolu ararken Mevlâna'yı bulmuştur.Mevlâna, Orta çağ Şark âleminin sadece manevî 
                        bir mürşidi değil, aynı zamanda Anadolu halkının siyasî ve sosyal alanda duyduğu ıstırabın bir i                                    fadesidir.

                               

                                  Hayatı ve Şahsiyeti 
                      
                      
                       Mevlâna hakkında en geniş
 biyografik malûmat Eflâkî'nin Menakıb-ül-ârifin'i ile Menakıb-ı
                       Spehsâlar'da ve  Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled'in İptidaname'sinde bulunmaktadır. Hicrî 
                       604 (Milâdî 1207)
 de Mavera-ün nehir'de, Amuderya ırmağının civarındaki Belh şehrinde
                       doğan Mevlâna Celâleddin baba tarafından islâm dünyasının ilk Halifesi Ebubekir'e
                      dayanmaktadır: Babası Sultan -ül-ulema Bahaeddin Veled' dir.

gumusney atolye
rauf yekta bey
mehmet yekta bey
iletisim
Mevlana sayfa 2 >>>>
Gümüş Ney Telif Hakkı